Boleslavský pohár 2012 – propozice

Dnešním dnem vcházejí v platnost směrnice soutěže Boleslavský pohár v požárním útoku, pořádané pod záštitou Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav, Boleslavského deníku a Rádia Jizera pro rok 2012.

Změny oproti loňskému roku nejsou téměř žádné a tak  věříme, že i letos budou boje o putovní poháry napínavé až do posledního útoku.

V článku naleznete i termíny soutěží pro rok 2012

 

Směrnice soutěže

Boleslavský pohár v požárním útoku

 

pořádané pod záštitou

Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav

Boleslavského deníku

a

Rádia Jizera

 

pro rok 2012

 

1.     Organizační pokyny 

Pohár se skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá Boleslav. Pohár se pořádá v kategoriích Muži, Ženy a Mladí hasiči (MH). Každý pořádající SDH provádí vyhodnocení soutěže, kterou pořádal. Po ukončení všech dohodnutých kol se vyhlásí celkové výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých kategoriích.

 • kategorie Muži o pohár ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav
 • kategorie Ženy o putovní pohár starosty OSH Mladá Boleslav
 • kategorie MH o putovní pohár velitele HZSP Škoda auto a.s. v obou kategoriích

Vítězové putovních pohárů jsou povinni tyto vrátit na začátku poslední soutěže.

Soutěží se dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS a úprav popsaných ve stati 6 a 7.

Seznam pohárových soutěží včetně termínů je nedílnou přílohou těchto směrnic.

 

 

2.     Podmínky pro pořadatele soutěží 

Pohárovou soutěž organizuje velitel soutěže a jsou mu podřízeny veškeré služby:

 • Pořadatelská služba – v průběhu soutěže zajišťuje mimo jiné zákaz vstupu cizích osob a diváků do vyhrazeného prostoru pro provedení disciplíny (včetně zákazu koupání osob po dobu soutěže v nádrži pro PÚ)
 • Pracovní skupina – musí být určena v dostatečném počtu lidí pro dopravu a odklizení materiálu v zájmu urychlení soutěže
 • Vyhodnocovací skupina – účast na soutěži zajistí pořadatel včetně časomíry a nástřikových terčů
 • Rozhodčí – účast na soutěži zajistí pořadatel z obdrženého seznamu rozhodčích.  Doporučený počet pro zdárné pořádání soutěže je 12 rozhodčích pro muže a ženy (rozhodčí disciplíny, startér, pomocník startéra, závodčí na start, rozhodčí na základně, měření a vážení – 2x, rozhodčí u terče – 2x, časomíra – 2x, náhradník.) Pro kategorii MH stanoví rozhodčí Odborná rada mládeže.
 • Odvolací komise – stanoví pořadatel soutěže ve složení: velitel soutěže, rozhodčí disciplíny a určený zástupce vedení Poháru.
 • Zdravotní služba – zajistí pořadatel soutěže. Zdravotní služba musí být řádně označena a musí setrvávat na určeném místě po celou dobu soutěže. Nezajištění zdravotní služby může vést k neuskutečnění nebo přerušení již započaté soutěže.
 • Zpracování a vyhlášení výsledků – výsledky jednotlivých soutěží předá pořadatel neprodleně po ukončení soutěže v elektronické podobě Zpracovateli výsledků poháru. Pořadatel je před začátkem soutěže povinen vyvěsit aktuální průběžné výsledky poháru v jednotlivých kategoriích. Oficiální výsledky poháru, průběžné výsledky a výsledky jednotlivých kol zveřejní zpracovatel výsledků neprodleně na webových stránkách OSH Mladá Boleslav  ww.oshmb.cz
 • Vedoucí a zástupci Boleslavského poháru 
 • Vedoucí poháru – Václav Kavalír
 • Zástupce vedoucího poháru – Václav Horák
 • Zástupce MH – Ladislav Hložek
 • Zástupce žen – Ivana Vlastová
 • Zpracovatel výsledků – Štěpán Klička

 

3.     Účast na soutěži, přihlášky do soutěže, pořadí startujících 

Přihlášky do jednotlivých soutěží lze zaslat písemně nebo telefonicky pořádajícímu SDH do stanoveného termínu, tj. do uzávěrky (zpravidla týden před začátkem jednotlivých kol). Pořadatel má právo rozhodnout o zařazení nepřihlášeného družstva do soutěže, ale pouze do doby, než odstartuje první družstvo.

Startovní pořadí se určuje losováním. Datum, hodinu a místo losování startovního pořadí si stanoví pořadatel. Losování musí být provedeno nejpozději den před konáním soutěže. Vedoucí dětského kolektivu musí mít u sebe všechny dětské legitimace s orazítkovanou fotografií a na požádání je předložit (z důvodu záměny startujících starší a mladší kategorie). Bez prokázání legitimace nebude družstvo připuštěno na start. Kontrolu legitimací provádí rozhodčí disciplíny.

První soutěžní pokusy začínají vždy v 9:15 h. Družstvo, které nenastoupí na start svého pokusu do 5 minut od vyzvání, bude vyloučeno ze soutěže. Za nesportovní chování v průběhu soutěže (vztahuje se na celý sportovní areál) bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

 

4.     Hodnocení jednotlivých soutěží

Bodově se hodnotí 10 nejlepších umístění v každé kategorii.

1. místo – 10 bodů                          6. místo – 5 bodů

2. místo – 9 bodů                            7. místo – 4 body

3. místo – 8 bodů                            8. místo – 3 body

4. místo – 7 bodů                            9. místo – 2 body

5. místo – 6 bodů                            10. místo – 1 bod

 

 

5.     Celkové hodnocení

Umístění v celkovém hodnocení poháru v kategoriích Muži a Ženy se určuje podle součtu všech bodů dosažených v libovolném počtu pohárových soutěží. Umístění v celkovém hodnocení poháru v kategoriích Mladí hasiči se určuje podle součtu bodů dosažených v maximálně 6 pohárových soutěžích.  Absolvovalo-li družstvo více soutěží, nejhorší výsledky se do umístění nezapočítávají. Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem.

 • v případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru součet lepších umístění v pohárových soutěžích.
 • v případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru nejlepší dosažený čas v jakékoliv pohárové soutěži.
 • v případě rovnosti těchto časů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru lepší čas z doplňkového pokusu, který proběhne ihned po skončení řádných pokusů dané kategorie v poslední pohárové soutěži.

 

 

6.     Nářadí pro požární útok, osobní výstroj 

Při disciplíně požární útok se používá nářadí a osobní výstroj podle platných směrnic SH ČMS s těmito výjimkami:

 • Motorová stříkačka – na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, pro které by mohlo dojít k úrazu závodníků. Páčka akcelerátoru musí být umístěna pouze v prostoru u karburátoru. Na chladič je možné připevnit držák savic, který je vyroben z kulatiny o max. průměru 6 mm potažené gumovou hadicí o max. vnitřním průměru 6 mm. Držák musí na všech místech přiléhat k tělu chladiče. Přes nádrž je povoleno instalovat plochou ochrannou gumu. Je možné použít nástavec savicového šroubení.
 • Přetlakový ventil – ve všech kategoriích je povinné použití přetlakového ventilu podle pravidla 48 směrnic SH ČMS. V případě, že na soutěž bude dodán nenastavený přetlakový ventil, provede jeho nastavení a zajištění hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny před startem prvního soutěžícího.
 • Hadice – pro kategorie muži a ženy je povoleno používat hadice B o minimální ploché šířce 100 mm a hadice C o minimální ploché šířce 65 mm, minimální délka hadice B i C je 19 m. Kategorie MH používá hadice podle směrnice SH ČMS pro soutěže MH.
 • Sací koš – používá se sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem ovládaným zvenku. Otvory v ochranné mřížce mohou mít maximální plochu 100 mm2 (tj. 10 x 10 mm v případě, že otvory budou čtvercové, nebo průměr 11 mm v případě, že otvory budou kruhové).
 • Ochranná přilba – používá se ochranná přilba bez úprav odpovídající směrnici. Přilba musí být nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu.
 • Jednotná ústroj – družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotné ústroji, buď v pracovním, nebo sportovním oděvu.

 

 

7.     Jiná ustanovení 

 • Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení a košem taková mezera, aby mezi nimi bylo možné prostrčit zalaminovaný list papíru.
 • Maximální počet soutěžících v družstvu pro disciplínu Požární útok je 7 soutěžících, minimální 5 soutěžících. V případě, že SDH nemá potřebný počet soutěžících, může si 2 soutěžící vypůjčit.
 • Každý soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze 2x, jednou za své SDH a jednou za jiné SDH (jako vypůjčený).
 • Při přípravě na základnu položí soutěžící na základnu nejprve motorovou stříkačku a postaví ji na místo, které je pro soutěžící výhodné. Ihned poté připojí ke stříkačce přetlakový ventil a vyčkají na povel rozhodčího „Na základnu“. Po tomto povelu se začíná měřit čas na přípravu 5 minut. Pokud bude na základnu položeno jakékoliv jiné nářadí dříve než motorová stříkačka, vydá rozhodčí povel „Na základnu“ ihned.
 • Po povelu rozhodčího „Na základnu“ jsou u základny přítomni pouze startující členové soutěžního družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další osoba, např. trenér, hodnotí se to jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.
 • V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na základnu, připojením přetlakového ventilu a s postavením stříkačky na místo, které vyhovuje soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je hodnocena jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.

 

 

 

MEDIÁLNÍMI PARTNERY BOLESLAVSKÉHO POHÁRU JSOU BOLESLAVSKÝ DENÍK A RÁDIO JIZERA. OSTATNÍM SPONZORŮM DĚKUJEME ZA POSKYTNUTOU POMOC.

 

 

 

 

 

Boleslavský pohár 2012

Seznam soutěží

 

 

12. 5. 2012          Dlouholhotecký pohár                 Marcela Krajová – 723 508 754

                                 Dlouhá Lhota

19. 5. 2012          Vinecký pohár                                 Zdeněk Vrabec – 728 266 227

                                 Vinec

16. 6. 2012          Chotětovský pohár                        Martin Urban – 604 798 923

                                  Chotětov

25. 8. 2012          Sukoradský pohár                          Martin Šolc – 607 126 254

                                  Sukorady

1. 9. 2012             Pohár Klenice                                  Václav Horák – 724 186 496

                                  Březno, Židněves

8. 9. 2012             Petkovský pohár                             Martin Fuka – 728 761 959

                                  Petkovy

22. 9. 2012          Pohár Doubravka                            Jiří Cerman – 605 821 192

                                  Kosořice

 

 

Propozice včetně termínů soutěží si můžete stáhnout zde – propozice BP2012 (426)

 

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.