Okresní soutěž v požárním sportu 2012 – organizační zajištění

V neděli 3. 6. 2012 proběhne na hřišti v Chotětově I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav – jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích muži a ženy. Zveme tímto všechna družstva, která mají zájem se soutěže zúčastnit. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat náš okres na krajské soutěži v Mladé Boleslavi, odkud mohou postoupit na mistrovství. Družstva umístěná na prvních třech místech obdrží věcné ceny.

V článku najdete podrobné organizační zajištění a přihlášku do soutěže.

 
 

Organizační zajištění

I. kola postupové soutěže v požárním sportu

dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav.
Soutěž se uskuteční dne 3. 6. 2012 ve sportovním areálu Chotětov.

Vedení soutěže:

Velitel soutěže: Václav Červinka
Hlavní rozhodčí: Karel Sprostý
Rozhodčí disciplín:

 • Běh 100 m – Muži: Josef Rys
 • Běh 100 m – Ženy: Josef Rys
 • Štafeta 4 x 100 m – Muži: Štěpán Klička
 • Štafeta 4 x 100 m – Ženy: Štěpán Klička
 • Požární útok: Martin Šolc

Startér: Zdeněk Kuntoš
Časomíra: SDH Kosmonosy
Vedoucí sčítací komise: Jana Vávrová
Prezence: Ivanka Aulická
Technická četa: SDH Chotětov

Ubytování:

Nebude zajištěno.

Stravování:

Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. OSH Mladá Boleslav zajistí pro všechny účastníky oběd.

Doprava:

Na vlastní náklady družstev.

Zdravotní služba:

Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.

Povrch drah:

 • Běh na 100 m – travnaté hřiště
 • Štafeta 4 x 100m s překážkami – travnaté hřiště
 • Požární útok – travnaté hřiště zpevněné kolem základny

Podmínky soutěže:

Přihlášky do soutěže zasílejte nejpozději do 22. 5. 2012 na adresu: OSH Mladá Boleslav, Podlázky 70, 29301 Mladá Boleslav. Vyplněnou přihlášku (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských Soutěží SH ČMS) s datem narození a podpisy účastníků zašlete na OSH, kopii si přivezte na soutěž k prezenci.

 

Soutěže se zúčastní družstva, která včas zašlou nebo osobně doručí platnou přihlášku.

 

Časový harmonogram soutěže:

 • 8:00 – prezence soutěžních družstev
 • 8:15 – nástup soutěžních družstev
 • 8:30 – běh na 100 m s překážkami – muži
 • 8:30 – běh na 100 m s překážkami – ženy
 • 10:30 – štafeta 4 x 100m – muži
 • 11:30 – štafeta 4 x 100m – ženy
 • 13:00 – požární útok – muži, ženy
 • 14:30 – vyhodnocení soutěže

 

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené

VV SH ČMS dne 16. 6. 2011.

 

V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:

Běh na 100 m – max. 8 soutěžících

Štafeta 4 x 100 m s překážkami – dvě čtyřčlenné štafety

Požární útok – min. 5 soutěžících

 

Hodnocení výkonů:

 • Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.
 • V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva
 • V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů.
 • V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů.
 • Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici rovnající se počtu soutěžních družstev.

 

Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na dráhu až v době na přípravu pokusu.

 

Technické podmínky k disciplíně požární útok:

 • lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany (v případě použití jiného typu pojistek než schváleného nebude při dosažení národního rekordu tento rekord uznán, rekord SH ČMS uznám bude)
 • nástřikové terče
 • požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy. Připouští se start s motorovou stříkačkou v chodu.
 • povinné použití přetlakového ventilu
 • savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.
 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

 

Technické podmínky k disciplíně Štafeta 4 x 100 m s překážkami

 • Disciplína bude provedena člunkově
 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv

 

Technické podmínky k disciplíně Běh na 100 m s překážkami

 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

 

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a požární motorové stříkačky.

 

K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.

 

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

 

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.

 

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.

 

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

 • soutěžící – sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně)
 • rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS

Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsané ústroji.

 

Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:

 • 300 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
 • 400 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
 • 500 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

Protest se podává písemně (dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)

 

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

 

Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží u prezence.

 

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

 • členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce  s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2012. Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazu musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
 • schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně (je v jeho držení)
 • předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole příslušnosti k OSH

 

Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start). U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny

 

Organizační zajištění ve formátu PDF si můžete stáhnout z tohoto odkazu – okresní soutěž 2012 - propozice (377)

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout z tohoto odkazu - Přihláška do soutěže v požárním sportu (764)

 

 

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.