Boleslavský pohár 2014 – propozice

Dnešním dnem vcházejí v platnost směrnice soutěže Boleslavský pohár v požárním útoku, pořádané pod záštitou Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav a Boleslavského deníku pro rok 2014.

 

Po letech konečně došlo k upřesněním pravidel pro kategorii přípravky. Došlo též ke změnám ve vyhodnocování soutěží, družstva, která nebudou mít své zástupce na vyhodnocení soutěže si nebudou moci započítat dosažené body do celkového hodnocení poháru. Pohár se také rozrostl o jednu novou soutěž, kterou bude pořádat SDH Škoda auto.

 

V závěru článku naleznete odkaz ke stažení propozic.

 

15. 4. 2014 – na žádost rady mládeže se uskutečnila mimořádná schůze pořadatelů Boleslavského poháru, kde byly upraveny propozice pro dětské kategorie. Ze seznamu soutěží byla vyjmuta soutěž Plamene a došlo ke snížení počtu soutěží započítaných do celkového hodnocení poháru.

Směrnice soutěže

Boleslavský pohár v požárním útoku

 

pořádané pod záštitou

Výkonného výboru OSH Mladá Boleslav

a

Boleslavského deníku

 

pro rok 2014

 

 

1.     Organizační pokyny

 

Pohár se skládá ze soutěží pořádaných jednotlivými SDH okresu Mladá Boleslav. Pohár se pořádá v kategoriích Muži, Ženy, Děti mladší, Děti starší a Přípravka. Každý pořádající SDH provádí vyhodnocení soutěže, kterou pořádal. Po ukončení všech dohodnutých kol se vyhlásí celkové výsledky a vítězové putovních pohárů v jednotlivých kategoriích.

 • kategorie Muži o pohár ředitele územního odboru HZS Mladá Boleslav
 • kategorie Ženy o putovní pohár starosty OSH Mladá Boleslav
 • kategorie Děti mladší, Děti starší a Přípravka o putovní pohár velitele HZSP Škoda auto a.s.

Vítězové putovních pohárů jsou povinni tyto vrátit na začátku poslední soutěže.

Soutěž se organizuje pro kategorie Muži a Ženy dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH ČMS s úpravami popsanými ve stati 6 a 7.

Soutěž se organizuje pro kategorie Děti mladší, Děti starší a Přípravka dle platných Směrnic hry Plamen vydaných SH ČMS s úpravami popsanými ve stati 6 a 7.

Seznam pohárových soutěží včetně termínů je nedílnou součástí těchto směrnic.

 

 

2.     Podmínky pro pořadatele soutěží

 

Pohárovou soutěž organizuje velitel soutěže a jsou mu podřízeny veškeré služby:

 • Pořadatelská služba – v průběhu soutěže zajišťuje mimo jiné zákaz vstupu cizích osob a diváků do vyhrazeného prostoru pro provedení disciplíny (včetně zákazu koupání osob po dobu soutěže v nádrži pro PÚ)

 

 • Pracovní skupina – musí být určena v dostatečném počtu lidí pro dopravu a odklizení materiálu v zájmu urychlení soutěže

 

 • Vyhodnocovací skupina – účast na soutěži zajistí pořadatel včetně časomíry a nástřikových terčů

 

 • Rozhodčí – účast na soutěži zajistí pořadatel z obdrženého seznamu rozhodčích.  Doporučený počet pro zdárné pořádání soutěže je 12 rozhodčích pro muže a ženy (rozhodčí disciplíny, startér, pomocník startéra, závodčí na start, rozhodčí na základně, měření a vážení – 2x, rozhodčí u terče – 2x, časomíra – 2x, náhradník.) Pro kategorie dětí stanoví rozhodčí Odborná rada mládeže.

 

 • Odvolací komise – stanoví pořadatel soutěže ve složení: velitel soutěže, rozhodčí disciplíny a určený zástupce vedení Poháru.

 

 • Zdravotní služba – zajistí pořadatel soutěže. Zdravotní služba musí být řádně označena a musí setrvávat na určeném místě po celou dobu soutěže. Nezajištění zdravotní služby může vést k neuskutečnění nebo přerušení již započaté soutěže.

 

 • Zpracování a vyhlášení výsledků – výsledky jednotlivých soutěží předá pořadatel neprodleně po ukončení soutěže v elektronické podobě Zpracovateli výsledků poháru. Pořadatel je před začátkem soutěže povinen vyvěsit aktuální průběžné výsledky poháru v jednotlivých kategoriích. Oficiální výsledky poháru, průběžné výsledky a výsledky jednotlivých kol zveřejní zpracovatel výsledků neprodleně na webových stránkách OSH Mladá Boleslav  ww.oshmb.cz

 

 • Vedoucí a zástupci Boleslavského poháru

 

 • Vedoucí poháru – Václav Kavalír
 • Zástupce vedoucího poháru – Václav Horák
 • Zástupce kategorií dětí – Ladislav Hložek
 • Zástupce žen – Ivana Vlastová
 • Zpracovatel výsledků – Štěpán Klička

 

3.     Účast na soutěži, přihlášky do soutěže, pořadí startujících, vyhlášení výsledků

 

 • Přihlášky do jednotlivých soutěží lze zaslat písemně nebo telefonicky pořádajícímu SDH do stanoveného termínu, tj. do uzávěrky (zpravidla týden před začátkem jednotlivých kol). Pořadatel má právo rozhodnout o zařazení nepřihlášeného družstva do soutěže, ale pouze do doby, než odstartuje první družstvo.

 

 • Startovní pořadí se určuje losováním. Datum, hodinu a místo losování startovního pořadí si stanoví pořadatel. Losování musí být provedeno nejpozději den před konáním soutěže. Vedoucí dětského kolektivu musí mít u sebe všechny dětské legitimace s orazítkovanou fotografií a na požádání je předložit. Bez prokázání legitimace nebude družstvo připuštěno na start. Kontrolu legitimací provádí rozhodčí disciplíny.

 

 

 • První soutěžní pokusy začínají vždy v 9:15 h. Družstvo, které nenastoupí na start svého pokusu do 5 minut od vyzvání, bude vyloučeno ze soutěže. Za nesportovní chování v průběhu soutěže (vztahuje se na celý sportovní areál) bude družstvo vyloučeno ze soutěže.

 

 • Družstva jsou povinna zúčastnit se vyhlášení výsledků jednotlivých soutěží v počtu minimálně 4 členů oblečených v týmovém dresu. Při nedodržení této povinnosti nebudou družstvu započteny získané body do celkového hodnocení poháru. Z této povinnosti se lze v průběhu poháru dvakrát omluvit prostřednictvím omluvenky (příloha této směrnice) podané spolu s přihláškou při prezenci. Pozdější podání omluvenky není možné.

 

4.     Hodnocení jednotlivých soutěží

V kategorii ženy a všech dětských kategoriích se bodově hodnotí 10 nejlepších umístění v každé kategorii.

1. místo – 10 bodů                          6. místo – 5 bodů

2. místo – 9 bodů                            7. místo – 4 body

3. místo – 8 bodů                            8. místo – 3 body

4. místo – 7 bodů                            9. místo – 2 body

5. místo – 6 bodů                            10. místo – 1 bod

 

V kategorii muži se bodově hodnotí 15 nejlepších umístění.

 

1. místo – 15 bodů                          9. místo – 7 bodů

2. místo – 14 bodů                          10. místo – 6 bodů

3. místo – 13 bodů                          11. místo – 5 bodů

4. místo – 12 bodů                          12. místo – 4 body

5. místo – 11 bodů                          13. místo – 3 body

6. místo – 10 bodů                          14. místo – 2 body

7. místo – 9 bodů                            15. místo – 1 bod

8. místo – 8 bodů

 

5.     Celkové hodnocení

Umístění v celkovém hodnocení poháru v kategoriích Muži a Ženy se určuje podle součtu všech bodů dosažených v libovolném počtu pohárových soutěží. Umístění v celkovém hodnocení poháru u všech dětských kategoriích se určuje podle součtu bodů dosažených v maximálně 5 pohárových soutěžích.  Absolvovalo-li družstvo více soutěží, nejhorší výsledky se do umístění nezapočítávají.

Soutěžící s nejvyšším počtem bodů se stává vítězem.

 

 • v případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru součet lepších umístění v pohárových soutěžích.

 

 • v případě rovnosti tohoto součtu rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru nejlepší dosažený čas v jakékoliv pohárové soutěži.

 

 

 • v případě rovnosti těchto časů rozhoduje o umístění v celkovém hodnocení poháru lepší čas z doplňkového pokusu, který proběhne ihned po skončení řádných pokusů dané kategorie v poslední pohárové soutěži.

 

 

6.     Nářadí pro požární útok, osobní výstroj

 

Při disciplíně požární útok se v kategoriích Muži a Ženy používá nářadí a osobní výstroj podle platných směrnic SH ČMS s těmito výjimkami:

 • Motorová stříkačka – na motorové stříkačce nesmí být žádné zjevné nebezpečné úpravy, pro které by mohlo dojít k úrazu závodníků. Páčka akcelerátoru musí být umístěna pouze v prostoru u karburátoru. Na chladič je možné připevnit držák savic, který je vyroben z kulatiny o max. průměru 6 mm potažené gumovou hadicí o max. vnitřním průměru 6 mm. Držák musí na všech místech přiléhat k tělu chladiče. Přes nádrž je povoleno instalovat plochou ochrannou gumu. Je možné použít nástavec savicového šroubení.

 

 • Přetlakový ventil – ve všech kategoriích je povinné použití přetlakového ventilu podle pravidla 48 směrnic SH ČMS. V případě, že na soutěž bude dodán nenastavený přetlakový ventil, provede jeho nastavení a zajištění hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny před startem prvního soutěžícího.

 

 • Hadice – pro kategorie muži a ženy je povoleno používat hadice B o minimální ploché šířce 100 mm a hadice C o minimální ploché šířce 65 mm, minimální délka hadice B i C je 19 m.

 

 • Sací koš – používá se sací koš 110 mm s funkčním zpětným ventilem ovládaným zvenku. Otvory v ochranné mřížce mohou mít maximální plochu 100 mm2 (tj. 10 x 10 mm v případě, že otvory budou čtvercové, nebo průměr 11 mm v případě, že otvory budou kruhové).

 

 

 • Ochranná přilba – používá se ochranná přilba bez úprav odpovídající směrnici. Přilba musí být nasazena na hlavě i při přípravě družstva na základnu.

 

 • Jednotná ústroj – družstvo nastupuje k plnění disciplíny v jednotné ústroji, buď v pracovním, nebo sportovním oděvu.

 

Při disciplíně požární útok se v kategorii Přípravka používá nářadí a osobní výstroj podle platných směrnic hry Plamen pro kategorii mladších dětí s těmito výjimkami:

 

 • Hadice – je povoleno používat hadice C o minimální ploché šířce 100 mm pro vytvoření dopravního vedení společně s přechodem B/C  a hadice D o minimálním průměru 25 mm pro vytvoření útočného vedení. Minimální délka hadic je 10 m.

 

 • Rozdělovač – je povoleno používat rozdělovač umožňující napojení hadic C na vstupu a D na výstupu z rozdělovače.

 

 

 •  Měření času – čas je měřen stopkami třemi časoměřiči. Terče se sestávají z plechovek umístěných na podstavci, vzdálených 3 metry od čáry stříkání.

 

7.     Jiná ustanovení

 

 • Při přípravě na základnu musí být mezi půlspojkami hadic a šroubením sacího vedení a košem taková mezera, aby mezi nimi bylo možné prostrčit zalaminovaný list papíru.

 

 • Maximální počet soutěžících v družstvu pro disciplínu Požární útok je 7 soutěžících, minimální 5 soutěžících. V případě, že SDH nemá potřebný počet soutěžících, může si 2 soutěžící vypůjčit.

 

 • Každý soutěžící může v jedné soutěži startovat pouze 2x, jednou za své SDH a jednou za jiné SDH (jako vypůjčený).

 

 • Při přípravě na základnu položí soutěžící na základnu nejprve motorovou stříkačku. Ihned poté vydá rozhodčí povel „Na základnu“. Po tomto povelu se začíná měřit čas na přípravu 5 minut. Přetlakový ventil připojí soutěžící kdykoliv během tohoto limitu. Pokud bude na základnu položeno jakékoliv jiné nářadí dříve než motorová stříkačka, vydá rozhodčí povel „Na základnu“ ihned.

 

 • Po povelu rozhodčího „Na základnu“ jsou u základny přítomni pouze startující členové soutěžního družstva. Bude-li přítomna jakákoliv další osoba, např. trenér, hodnotí se to jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.

 

 • V kategorii ženy je povoleno pomoci soutěžícím s položením stříkačky na základnu, připojením přetlakového ventilu a s postavením stříkačky na místo, které vyhovuje soutěžícím. Jakákoliv další pomoc nebo setrvání nestartujících osob u základny je hodnocena jako cizí pomoc a pokus bude prohlášen za neplatný.

 

 

 

 

Vedoucí Pohárové soutěže                                                       Zástupce vedoucího pohárové soutěže

Václav Kavalír v. r.                                                                                         Václav Horák v. r.

 

 

MEDIÁLNÍM PARTNEREM BOLESLAVSKÉHO POHÁRU JE BOLESLAVSKÝ DENÍK. OSTATNÍM SPONZORŮM DĚKUJEME ZA POSKYTNUTOU POMOC.

 

 

 

 

Boleslavský pohár 2014

Seznam soutěží

 

 

10. 5. 2014          Dlouholhotecký pohár          Marcela Krajová – 723 508 754

Dlouhá Lhota                     kategorie: M, Ž, D           Martina Jenčová – 605 157 246

 

7. 6. 2014             Vinecký pohár                          Zdeněk Vrabec – 728 266 227

Vinec                                    kategorie: M, Ž, D

 

14. 6. 2014          Chotětovský pohár                        Martin Urban – 604 798 923

Chotětov                            kategorie: M, Ž, D

 

28. 6. 2014          Pohár Škoda auto                         Martina Hrušková – 608 618 196

Mladá Boleslav                 kategorie: M, Ž, D

 

23. 8. 2014          Sukoradský pohár                         Martin Šolc – 607 126 254

Sukorady                            kategorie: M, Ž

 

30. 8. 2014          Petkovský pohár                              Martin Fuka – 728 761 959

Petkovy                              kategorie: M, Ž, D           Božena Fuková – 728 721 191

 

6. 9. 2014             Pohár Klenice                               Václav Horák – 724 186 496

Březno, Židněves            kategorie: M, Ž, D

 

13. 9. 2014          Pohár Doubravka                             Jiří Cerman – 605 821 192

Kosořice                              kategorie: M, Ž, D

 

 

 

Propozice včetně termínů soutěží a omluvenky z vyhlášení si můžete stáhnout zde – propozice BP2014 (320)

 

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.