Okresní soutěž v požárním sportu 2014 – organizační zajištění

V sobotu 24. 5. 2014 proběhne na hřišti v Židněvsi I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav – jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích muži a ženy, dorostenci a dorostenky. Zveme tímto všechna družstva, která mají zájem se soutěže zúčastnit. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat náš okres na krajské soutěži 14. – 15. 6. 2014 v Nymburce.

Družstva umístěná na prvních třech místech obdrží věcné ceny.

Příprava stadionu se bude konat v pátek 23. 5. 2014 od 17°° hodin ve sportovním zařízení Židněves. Nakládání materiálu taktéž v pátek 23. 5. 2014 od 15°° hodin na HZS Mladá Boleslav, vstup spodní brána (od Finančního úřadu). Kdo máte chuť a zájem, přijďte pomoci, každému práci najdeme.

V článku najdete podrobné organizační zajištění a přihlášku do soutěže.

 

Organizační zajištění

I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2014

dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav.
Soutěž se uskuteční dne 24. 5. 2014 ve sportovním areálu Židněves  – Březno.

Vedení soutěže:

Velitel soutěže: Václav Červinka
Hlavní rozhodčí: Rys Josef                                                                                                 Tajemník soutěže: Sprostý Karel
Rozhodčí disciplín, startér:

 • Běh 100 m – Muži, dorostenci: Klička Štěpán
 • Běh 100 m – Ženy, dorostenky: Klička Štěpán
 • Startér 100m Muži, dorostenci, ženy, dorostenky: Kuntoš Zděnek
 • Štafeta 4 x 100 m – Muži, dorostenci: Šolc Martin
 • Štafeta 4 x 100 m – Ženy, dorostenky: Šolc Martin
 • Startér 4x100m Muži, dorostenci, ženy, dorostenky: Kuntoš Zděnek
 • Požární útok: Příhoda Miroslav
 • Startér požární útok: Kavalír Václav
 • Hlavní časoměřič 100 m, 4x100m: Ing. Klimo Martin
 • Hlavní časoměřič požární útok: Klimo Jan
 • Časomíra:  SDH Kosmonosy
 • Vedoucí sčítací komise:   Jana Vávrová
 • Prezence:  Ivanka Aulická
 • Technická četa: SDH Židněves, SDH Březno

 

Ubytování:

Nebude zajištěno.

Stravování:

Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. OSH Mladá Boleslav zajistí pro všechny účastníky oběd.

Doprava:

Na vlastní náklady družstev.

Zdravotní služba:

Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.

Povrch drah:

 • Běh na 100 m – travnaté hřiště
 • Štafeta 4 x 100m s překážkami – travnaté hřiště
 • Požární útok – travnaté hřiště, kolem základny guma + koberec

Podmínky soutěže:

Přihlášky do soutěže doručte nejpozději do 14. 5. 2014 – 15°° hodin na adresu: OSH Mladá Boleslav, Podlázky 70, 29301 Mladá Boleslav. Vyplněnou přihlášku (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských Soutěží SH ČMS) s datem narození a podpisy účastníků doručte na OSH, kopii si přivezte na soutěž k prezenci.

Soutěže se zúčastní družstva, která včas zašlou nebo osobně doručí platnou přihlášku.

Časový harmonogram soutěže:

 • 7:00 – 7:30 – prezence rozhodčích
 • 7:30 – 7:50 – porada rozhodčích, rozdělení
 • 7:00 – 8:00 – prezence soutěžních družstev
 • 8:15 – nástup soutěžních družstev
 • 8:30 – běh na 100 m s překážkami – muži, dorostenci
 • 8:30 – běh na 100 m s překážkami – ženy, dorostenky
 • 11:00 – štafeta 4 x 100m – ženy, dorostenky
 • 11:30 – štafeta 4 x 100m – muži, dorostenci
 • 12:00 – požární útok – ženy, dorostenky
 • 12:30 – požární útok – muži, dorostenci
 • 13:15 – vyhodnocení soutěže

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy, schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011.

 

V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:

Běh na 100 m – max. 8 soutěžících

Štafeta 4 x 100 m s překážkami – dvě čtyřčlenné štafety

Požární útok – min. 5 soutěžících

Hodnocení výkonů:

 • Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.
 • V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva
 • V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů.
 • V disciplíně požární útok se hodnotí podle dosažených časů.
 • Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici rovnající se počtu soutěžních družstev.

Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na okraj dráhy až v době na přípravu pokusu.

Technické podmínky k disciplíně požární útok:

 • lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
 • nástřikové terče
 • požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy. Připouští se start s motorovou stříkačkou v chodu.
 • povinné použití přetlakového ventilu
 • savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.
 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

Technické podmínky k disciplíně Štafeta 4 x 100 m s překážkami

 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv

 

Technické podmínky k disciplíně Běh na 100 m s překážkami

 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

 

 

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a požární motorové stříkačky. Také si dovezou dostatečné množství materiálu z důvodu časové plynulosti soutěže v disciplíně 100m jednotlivci muži, ženy, dorostenci a dorostenky.

K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.

Měření pokusů, časomíra:

 • Disciplína 100 m jednotlivci muži ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky, cíl protnutí cílového paprsku
 • Disciplína 4 x 100 m muži, ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky cíl protnutí cílového paprsku
 • Disciplína požární útok muži, ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky, terče nástřikové, po nastříkání předepsaného množství vody stříkání ukončeno na povel rozhodčího disciplíny

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

 • soutěžící – sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně)
 • rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
 • technická četa – PS II nebo kalhoty PS II + modré triko

Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsaném ústroji.

Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:

 • 300 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
 • 400 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
 • 500 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

Protest se podává jen písemně (dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Pohyb po stadionu: Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží u prezence. Závodníci startovním číslem a pohyb po ploše ve vymezeném prostoru k tomu určeném. Prosíme o respektování vymezených prostorů.

 

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

 • členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2014. Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazu musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
 • schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně (je v jeho držení)
 • předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole příslušnosti k OSH

Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start). U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny

 

 

 

Ladislav Hložek

V Mladé Boleslavi 4. 4. 2014                                               starosta OSHČMS Mladá Boleslav

 

 

Propozice soutěže jsou ke stažení zde - okresní soutěž 2014 - propozice (358)

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout zde – Přihláška do soutěže v požárním sportu (766)

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.