Okresní soutěž 2015 – propozice

V sobotu  23. 5. 2015  proběhne na hřišti v Kosmonosích  I. kolo postupové soutěže v požárním sportu dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav – jinak též okresní soutěž v požárním sportu. Soutěžit se bude v kategoriích muži a ženy, dorostenci a dorostenky. Zveme tímto všechna družstva, která mají zájem se soutěže zúčastnit. Vítězové jednotlivých kategorií budou reprezentovat náš okres na krajské soutěži 13. – 14. 6. 2015 v Nymburce.

Družstva umístěná na prvních třech místech obdrží věcné ceny.

Příprava stadionu se bude konat v sobotu  23. 5. 2015 od 8°° hodin ve sportovním zařízení  SK Kosmonosy.  Nakládání materiálu v pátek 22. 5. 2015 od 17°° hodin na HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav. Kdo máte chuť a zájem, přijďte pomoci, každému práci najdeme.

V článku najdete podrobné organizační zajištění a přihlášku do soutěže.

Organizační zajištění

I. kola postupové soutěže v požárním sportu v roce 2015

dobrovolných hasičů OSH Mladá Boleslav

Pořadatelem I. kola postupové soutěže je Okresní sdružení hasičů Mladá Boleslav.
Soutěž se uskuteční dne 23. 5. 2015 ve sportovním areálu SK Kosmonosy

Vedení soutěže:

Velitel soutěže: Červinka Václav
Hlavní rozhodčí: Sprostý Karel


Rozhodčí disciplín, startér:

 • Běh 100 m – Ženy, dorostenky: Klička Štěpán
 • Běh 100 m – Muži, dorostenci:  Klička Štěpán
 • Startér 100m Muži, dorostenci, ženy, dorostenky: Kavalír Václav
 • Štafeta 4 x 100 m – Muži, dorostenci:  Šolc Martin
 • Štafeta 4 x 100 m – Ženy, dorostenky: Šolc Martin
 • Startér 4x100m Muži, dorostenci, ženy, dorostenky: Kavalír Václav
 • Požární útok: Příhoda Miroslav
 • Startér požární útok: bude upřesněno
 • Hlavní časoměřič 100 m, 4x100m: bude upřesněno
 • Hlavní časoměřič požární útok: Ing. Klimo Martin
 • Časomíra:  SDH Kosmonosy
 • Vedoucí sčítací komise: Vávrová Jana
 • Prezence: bude upřesněno
 • Technická četa: okrsek č.1, č.3 a č.4 po 6 lidech

 

Ubytování:

Nebude zajištěno.

Stravování:

Během dne bude možnost občerstvení ve stánkovém prodeji. OSH Mladá Boleslav zajistí pro všechny účastníky oběd.

Doprava:

Na vlastní náklady družstev.

Zdravotní služba:

Pořadatel zajišťuje po celé konání soutěže zdravotní službu odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže.

Povrch drah:

 • Běh na 100 m – travnaté hřiště
 • Štafeta 4 x 100m s překážkami – člunkově, travnaté hřiště
 • Požární útok – travnaté hřiště, kolem základny zámková dlažba

Podmínky soutěže:

Přihlášky do soutěže doručte nejpozději do 11. 5. 2015 – 15°° hodin na adresu: OSH Mladá Boleslav, Podlázky 70, 29301 Mladá Boleslav. Vyplněnou přihlášku (příloha č. 1 platné Směrnice Hasičských Soutěží SH ČMS) s datem narození a podpisy účastníků doručte na OSH, kopii si přivezte na soutěž k prezenci.

Soutěže se zúčastní družstva, která včas zašlou nebo osobně doručí platnou přihlášku.

Časový harmonogram soutěže:

 • 10:00 – 12:30 – tréninky 100 m s překážkami
 • 12:00 – 12:20 – prezence rozhodčích
 • 12:20 – 12:45 – porada rozhodčích, rozdělení
 • 12:00 – 12:45 – prezence soutěžních družstev
 • 13:00 – nástup soutěžních družstev
 • 13:30 – běh na 100 m s překážkami – muži, dorostenci – 4 dráhy
 • 15:00 – běh na 100 m s překážkami – ženy, dorostenky – 4 dráhy
 • 16:15 – štafeta 4 x 100m – ženy, dorostenky
 • 17:00 – štafeta 4 x 100m – muži, dorostenci
 • 17:00 – požární útok – ženy, dorostenky
 • 15:45 – požární útok – muži, dorostenci
 • 18:00 – vyhodnocení soutěže

Soutěž bude provedena dle Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy, schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011.

 

V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:

Běh na 100 m – max. 8 soutěžících

Štafeta 4 x 100 m s překážkami – dvě čtyřčlenné štafety

Požární útok – min. 5 soutěžících

Hodnocení výkonů:

 • Celkové pořadí družstev – součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů.
 • V disciplíně běh na 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva součet lepších časů šesti nejlépe umístěných členů družstva
 • V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami rozhodne o pořadí družstva dosažený čas lépe umístěné štafety družstva. Pořadí družstva štafet se hodnotí podle dosažených časů.
 • V disciplíně požární útok se hodnotí pořadí podle dosažených časů.
 • Družstvu, které nesplní disciplínu, se přiřazuje bodové ohodnocení družstva na poslední pozici, rovnající se počtu soutěžních družstev.

Značky pro plnění disciplíny si družstvo může nainstalovat na okraj dráhy až v době na přípravu pokusu.

Technické podmínky k disciplíně požární útok:

 • lze použít pojistky proti rozpojení hadic dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany
 • nástřikové terče
 • požární motorová stříkačka dle pravidla 48 odst. 3 SHS pro muže a ženy. Připouští se start s motorovou stříkačkou v chodu.
 • povinné použití přetlakového ventilu
 • savice, sací koš a rozdělovač dle technických podmínek požární techniky a věcných prostředků požární ochrany.
 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

Technické podmínky k disciplíně Štafeta 4 x 100 m s překážkami

 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv

 

Technické podmínky k disciplíně Běh na 100 m s překážkami

 • Při plnění disciplíny je možné použít pouze sportovní obuv.

 

 

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí, včetně proudnic a požární motorové stříkačky. Také si dovezou dostatečné množství materiálu z důvodu časové plynulosti soutěže v disciplíně 100m jednotlivci muži, ženy, dorostenci a dorostenky.

K plnění všech disciplín včetně tréninku musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby splňující požadavky ČSN EN 443, ČSN EN 12492, ČSN EN 1385 a ČSN EN 397.

Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené.

Obě kategorie budou při štafetě 4 x 100 m s překážkami na čtvrtém úseku přenášet ruční hasicí přístroj práškový o hmotnosti min. 5 kg, který musí zůstat stát na podložce do doby proběhnutí závodníka cílem. Ruční hasicí přístroj dodá pořadatel.

Kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů.

Měření pokusů, časomíra:

 • Disciplína 100 m jednotlivci muži ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky, cíl protnutí cílového paprsku
 • Disciplína 4 x 100 m muži, ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky cíl protnutí cílového paprsku
 • Disciplína požární útok muži, ženy, dorostenci a dorostenky – elektronicky, terče nástřikové, po nastříkání předepsaného množství vody stříkání ukončeno na povel rozhodčího disciplíny

Ústroj na slavnostní zahájení a ukončení soutěže:

 • soutěžící – sportovní oděv, pracovní stejnokroj, (celé družstvo musí být ustrojeno jednotně)
 • rozhodčí – vycházkový stejnokroj SH ČMS
 • technická četa – PS II nebo kalhoty PS II + modré triko

Na slavnostní nástup a každé vyhodnocení nastoupí celé družstvo v předepsaném ústroji.

Při podání protestu nebo odvolání bude vyžadováno složení finanční částky (kauce) v hotovosti ve výši:

 • 300 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny nebo hlavnímu rozhodčímu
 • 500 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu
 • 700 Kč při odvolání k odvolací komisi (prostřednictvím hlavního rozhodčího)

Protest se podává jen písemně (dle přílohy č. 8 Směrnice hasičských soutěží)

Pořadatel neručí za škody způsobené na vnesených nebo odložených věcech, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání.

Pohyb po stadionu: Vedoucí a trenéři kolektivů budou po celou dobu soutěže označeni visačkou, kterou obdrží u prezence. Závodníci budou startovním číslem. Pohyb po ploše stadionu bude možný pouze ve vymezených prostorech. Prosíme o respektování vymezených prostorů.

 

Při prezenci na soutěž odevzdají vedoucí družstev:

 • členské průkazy SH ČMS všech členů zapsaných na platné přihlášce s fotografií a potvrzením o zaplacení členského příspěvku za rok 2015. Bez úplného členského průkazu nebude závodníkovi umožněn start. Fotografie na průkazu musí odpovídat současnému vzhledu soutěžícího.
 • schválený přestupní lístek předloží závodník ke kontrole osobně (je v jeho držení)
 • předloží OBČANSKÉ PRŮKAZY všech zapsaných závodníků na přihlášce, ke kontrole příslušnosti k OSH

Kontrola totožnosti: při nástupu k plnění disciplín, nebo v průběhu soutěže, může být prováděna namátková kontrola totožnosti závodníků a to předložením OBČANSKÉHO PRŮKAZU závodníka (bez předložení OP nebude závodníkovi umožněn start). U prezence budou vedoucím družstev sděleny další závazné pokyny.

 

Propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout z tohoto odkazu - okresní soutěž 2015 - propozice (272)

Přihlášku do soutěže si můžete stáhnout zde – Přihláška do soutěže v požárním sportu (764)

Žádné související články.

Both comments and pings are currently closed.

Komentáře jsou uzavřeny.